تورنومنت های پوکر

پوکر پرادو
شرایط
 • گارانتی تورنمنت:۱۰۰میلیون تومان
 • ورودی:  ۲۰۰ هزار تومان
 • تاریخ برگزاری: هر جمعه ساعت ۷ شب
 • تعداد برندگان: حد اقل ۶ نفر
۱۰۰ ملیون تومان
ساعت ۱۹
ریور پوکر
شرایط
 • گارانتی تورنمنت: ۱ میلیارد تومان
 • ورودی:  ۲.۵ ملیون تومان
 • تاریخ برگزاری: هر جمعه ساعت ۳ بعد از ظهر
 • تعداد برندگان: حد اقل ۱۵ نفر
۱ میلیارد تومان
ساعت ۱۵
7xl
شرایط
 • گارانتی تورنمنت: ۱۰ هزار دلار
 • ورودی:  ۲۲ دلار
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه ساعت ۷ شب
 • تعداد برندگان: حد اقل ۲۵ نفر
۱۰ هزار دلار
ساعت ۱۹

Copyright © 2022 flopbaz, All Rights Reserved.